Klauzula informacyjna dla klientów korzystających z usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczenia

  1. Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. wyrażonej zgody w celu potwierdzenia tożsamości i umożliwienia założenia Skrzynki Użytkownika usługi przesyłki pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.
  4. Źródłem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
  5. Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia żądania na świadczenie usługi przesyłki pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, dane osobowe będą przechowywane przez okres relacji usługi oraz okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych na podstawie regulaminu usługi.
  7. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przekazanie żądania cofnięcia zgody na adres e-mail: kontakt@poczta-polska.pl
  9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do potwierdzenia tożsamości i umożliwienia założenia Skrzynki Użytkownika usługi przesyłki pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.