Informacja dla administratorów danych

Poczta Polska S.A. informuje, że terminy informowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz rozważenia zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu, biegną od dnia otrzymania decyzji uznającej reklamację w związku z utratą przesyłki, ubytkiem zawartości oraz uszkodzeniem, którego skutkiem może być dostęp do zawartości przez osoby nieuprawnione, chyba, że Spółka wcześniej przekaże informację, dotyczącą ww. zdarzeń.