Informacje nieudostępnione w BIP

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w trybie wnioskowym, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U.2022.0.902). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek można pobrać, klikając w poniższy link:

Wniosek o Udostępnieniu Informacji Publicznej

Wniosek należy przekazać do Poczty Polskiej S.A. w jednej z niżej wymienionych form:

– pocztą na adres:

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8,

00-940 Warszawa (z dopiskiem „BKZB”),

– złożyć osobiście w Kancelarii Głównej, adres jak powyżej,

– przesłać faksem pod numer: 22 656 59 18,

– przesłać na adres email: informacja.publiczna@poczta-polska.pl

ePUAP: /Poczta_Polska/SkrytkaESP