Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

1. Zarząd Poczty Polskiej S.A.

W szczególności do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjęcie regulaminu Zarządu,
 2. przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 3. udzielenie prokury,
 4. zaciąganie kredytów i pożyczek,
 5. przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 6. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,
 7. udzielanie przez Spółkę pożyczek lub dopłat do kapitału o wartości przekraczającej 220.000,00 zł,
 8. zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 220.000,00 zł,
 9. nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 2.200.000,00 zł,
 10. wystawienie weksla o wartości przekraczającej 130.000,00 zł,
 11. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
 12. zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki,
 13. przyjęcie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

Kompetencje Zarządu szczegółowo określa Statut Spółki, który dostępny jest tutaj.

Skład Zarządu Poczty Polskiej S.A

2. Rada Nadzorcza

W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
 2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
 4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 5. zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz grupy kapitałowej,
 6. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej,
 7. uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 8. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 9. zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Poczty Polskiej S.A.,
 10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 11. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
 12. ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
 13. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 14. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu,
 15. uchwalanie Regulaminu Wyborów do Zarządu oraz Regulaminu Wyborów do Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi, w szczególności, zgody na:

 1. zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek,
 2. zawarcie przez Spółkę umowy darowizny o wartości przekraczającej 20.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów,
 3. zawarcie umowy zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 50.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów,
 4. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia usługi przekracza 500.000,00 zł,
 5. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeśli wartość przekracza 22.000.000,00 zł,
 6. oddanie składników aktywów trwałych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych do korzystania innemu podmiotowi, jeżeli wartość przekracza 22.000.000,00 zł,
 7. nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 22.000.000,00 zł,
 8. zaciąganie przez Spółkę kredytów lub pożyczek, jeżeli wartość przekracza 44.000.000,00 zł,
 9. udzielanie przez Spółkę gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 130.000,00 zł, przy czym po przekroczeniu sumy 44.000.000,00 zł tytułem udzielonych odpowiednio gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, każda kolejna gwarancja kredytowa lub poręczenie majątkowe wymaga zgody RN,
 10. udzielanie przez Spółkę pożyczek o wartości przekraczającej 400.000,00 zł, przy czym po przekroczeniu sumy 44.000.000,00 zł tytułem udzielonych pożyczek na rzecz podmiotów innych niż należące do grupy kapitałowej, udzielenie każdej kolejnej pożyczki wymaga zgody RN,
 11. udzielanie przez Spółkę dopłat do kapitału o wartości przekraczającej 4.400.000,00 zł, przy czym po przekroczeniu sumy 44.000.000,00 zł tytułem udzielonych dopłat do kapitału, udzielenie każdej kolejnej dopłaty do kapitału wymaga zgody RN,
 12. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, których wartość przekracza 2.200.000,00 zł,
 13. zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki, których wartość przekracza 2.200.000,00 zł,
 14. wystawienie weksla o wartości przekraczającej 130.000,00 zł, przy czym po przekroczeniu sumy 44.000.000,00 zł tytułem wystawionych weksli, wystawienie każdego kolejnego weksla wymaga zgody RN.

Kompetencje Rady Nadzorczej szczegółowo określa Statut Spółki, który dostępny jest tutaj.

Skład Rady Nadzorczej

3. Walne Zgromadzenie

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, wynikających z przepisów ustawy Kodeks  spółek handlowych lub innych ustaw.

Ponad to uchwał  Walnego Zgromadzenia wymagają, w szczególności:

 1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 2. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki,
 3. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 4. zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 5. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 7. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 8. emisja obligacji każdego rodzaju,
 9. tworzenie, przeznaczenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 10. przeznaczenie kapitału zapasowego,
 11. zaciąganie przez Spółkę kredytów, jeżeli kwota kredytu przewyższa wartość 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
 12. udzielanie przez Spółkę pożyczek lub dopłat do kapitału o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
 13. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, jeśli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów,
 14. oddanie składników aktywów trwałych, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów,
 15. nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 100.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów,
 16. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000,00 zł lub 10% sumy aktywów,
 17. zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000, 00 zł lub 10% sumy aktywów.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia szczegółowo określa Status Spółki, który dostępny jest tutaj.

Skład Walnego Zgromadzenia stanowi Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego ds. łączności.