Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

1. Zarząd Poczty Polskiej S.A.
Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki,
3) udzielenie prokury,
4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,
7) zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 50.000 euro,
8) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 euro,
9) wystawianie weksli o wartości przekraczającej kwotę 50.000 euro,
10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
11) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki.

Kompetencje Zarządu szczegółowo określa Statut Spółki.

Skład Zarządu Poczty Polskiej S.A

2. Rada Nadzorcza

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest sporządzane,
2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
7) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
9) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
10) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
11) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
14) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
15) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
16) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego dla Członków Zarządu,
17) uchwalanie Regulaminu Wyborów do Zarządu oraz Regulaminu Wyborów do Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek,
2) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 5.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa oblicza się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
3) rozporządzanie lub obciążanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 euro, ale nie przekraczającej wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
4) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 euro, ale nie przekraczającej wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
5) zaciąganie przez Spółkę kredytów, jeżeli wartość kredytu przekracza kwotę 10.000.000 euro, ale nie przekracza wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
6) udzielanie przez Spółkę gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 euro,
7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, których wartość przekracza kwotę 500.000 euro, ale nie przekracza wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
8) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki, których wartość przekracza kwotę 500.000 euro, ale nie przekracza wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
9) wystawianie weksli o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 euro.

Kompetencje Rady Nadzorczej szczegółowo określa Statut Spółki.

Skład Rady Nadzorczej

3. Walne Zgromadzenie

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy kierowanie Spółką poprzez podejmowanie uchwał w zakresie określonym porządkiem obrad. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
2) rozporządzanie lub obciążanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
3) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
5) emisja obligacji każdego rodzaju, w tym emisja obligacji zamiennych,
6) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
7) tworzenie, przeznaczenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
8) przeznaczenie kapitału zapasowego,
9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
10) zaciąganie przez Spółkę kredytów, jeżeli kwota kredytu przewyższa wartość 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
11) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem, objęcia lub nabycia akcji lub udziałów za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych,
12) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w liczbie nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
c) zbywania akcji lub udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia szczegółowo określa Statut Spółki.

Skład Walnego Zgromadzenia stanowi Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego ds. łączności.