Dostęp do informacji publicznej

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w trybie wnioskowym, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U.2022.0.902). Wniosek można pobrać, klikając w poniższy link:

Wniosek o Udostępnieniu Informacji Publicznej

Wniosek należy przekazać do Poczty Polskiej S.A. w jednej z niżej wymienionych form:

– pocztą na adres:

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8,

00-940 Warszawa (z dopiskiem „BKZB”),

– złożyć osobiście w Kancelarii Głównej, adres jak powyżej,

– przesłać faksem pod numer: 22 656 59 18,

– przesłać na adres: informacja.publiczna@poczta-polska.pl