Skargi i wnioski

Przy przyjmowaniu, rozpatrywaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. stosuje się standardy  określone w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jednolity) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Skargę lub wniosek można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą faksu na nr 22 656 59 88, formularza on-line dostępnego na stronie http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/ oraz ustnie do protokołu w każdej placówce pocztowej, jednostce organizacyjnej oraz w Biurze Wsparcia Klientów w siedzibie Centrali Spółki przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie.

Wyznaczony pracownik Biura Wsparcia Klientów Centrali Spółki przyjmuje w imieniu Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. interesantów w sprawach skarg i wniosków, w siedzibie Spółki we wszystkie dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 za wyjątkiem poniedziałku, w którym interesanci przyjmowani są w godz. 8.00-17.00.

Kierownicy jednostek organizacyjnych lub pracownicy wyznaczonych komórek organizacyjnych przyjmują Interesantów w sprawach skarg i wniosków:
1) w każdy poniedziałek – w godzinach 15.00 – 17.00,
2) w każdy czwartek – w godzinach 08.00 – 10.00,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Niezależnie od przyjęć w wyznaczonych dniach i godzinach, pracownicy merytorycznych komórek w jednostkach organizacyjnych przyjmują Interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy.

Informacje o przyjęciach Interesantów w sprawach skarg i wniosków umieszczone są w widocznych miejscach w każdej placówce pocztowej, w siedzibie danej jednostki organizacyjnej Poczty Polskiej S.A. oraz w siedzibie Centrali Spółki.

Odpowiedzi na wniesione skargi i wnioski udzielane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca. W razie niemożności załatwienia skargi czy wniosku w terminie, zawiadamia się Wnoszącego o podjętych czynnościach w celu rozpatrzenia sprawy, podając nowy przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.