Skargi i wnioski

Przy przyjmowaniu, rozpatrywaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej stosuje się standardy  określone w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Skargę lub wniosek można wnieść:

1) pisemnie na adres Biuro Wsparcia Klientów ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa,

2) za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://www.poczta-polska.pl/reklamacje/,

3) ustnie do protokołu w każdej placówce pocztowej oraz w Biurze Wsparcia Klientów w siedzibie Centrali Spółki przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie.

Wyznaczony pracownik Biura Wsparcia Klientów Centrali Spółki przyjmuje, w imieniu Prezesa Zarządu Poczty Polskiej, Interesantów w sprawach skarg i wniosków, w siedzibie Spółki, w każdy poniedziałek w godz. 8.00-16.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Informacje o przyjęciach Interesantów w sprawach skarg i wniosków umieszczone są w widocznych miejscach w każdej placówce pocztowej oraz w siedzibie Centrali Spółki.

Odpowiedzi na wniesione skargi i wnioski udzielane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca. W razie niemożności załatwienia skargi czy wniosku w terminie, zawiadamia się Wnoszącego o podjętych czynnościach w celu rozpatrzenia sprawy, podając nowy przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Skargi anonimowe niezawierające danych niezbędnych do rozpatrzenia, w szczególności: imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu korespondencyjnego Wnoszącego, nie są kwalifikowane jako skargi i po zarejestrowaniu pozostawiane są bez rozpatrzenia.