ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Roczny plan emisji kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej na 2012 rok

Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2012 r. (załącznik do decyzji Nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r.)

DYREKTYWA 97/67/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakosci usług

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

DYREKTYWA 2002/39/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniajaca dyrektywe 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia usług pocztowych Wspólnoty na konkurencje

Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2011 r. (załącznik do decyzji Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2010 r.)

Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2010 r. (załącznik do decyzji Nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r.)

USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r. „Prawo pocztowe” ze zmianami w 2009 i 2010r.